معماری شبکه :                    

   معماری یک شبکه بیانگر استانداردهای تعریف شده در خصوص نحوه اتصال کامپیوترها با یکدیگرو نحوه ارسال اطلاعات میباشد . به عبارت دیگر . معماری شبکه مجموعه ای از استانداردهایی است که نوع کابل کشی ، اتصالات ، توپولوژی ، نحوه دسترسی به خطوط انتقال و سرعت انتقال را مشخص میکند . بنابراین هنگام راه اندازی یک شبکه ، باید ابتدا معماری شبکه مشخص شود و سپس با توجه به استانداردهایی که معماری شبکه مشخص میکند ،  قطعات و اتصالات شبکه خریداری وپیکربندی گردد .


ادامه مطلب ...