ليست جديدی از ويروسهای جديد:

 

 

FARSI Info 
ENGLISH  Info
SuperEXTRA.EXE
EXTRA.DAT

FARSI Info 
ENGLISH  Info
SuperEXTRA.EXE
EXTRA.DAT

آخرين خبر از ويروس MY Doom-F:

http://www.sophos.com/virusinfo/analyses/w32mydoomf.html