مبارکی! توسط مخابرات فيلتر شد!    

جا داره از شرکت مخابرات کمال تشکر را نماييم!!!!!!!!!!! مهد آزادی!