اعضای تيم های هک کننده:

saTan

Cyph3r

irWp

scarAngel

sTrider

michael_divoneh

SF1