روش عملی حذف ويروس ء MY DOOM

۱. در task manger منوی processes را انتخاب كرده و taskmon.exe را حذف كنيد

۲. فايل task Man.EXE را از سيستم حذف كنيد Sytem32\

3.از رجيستری taskMON.EXE را از مسير زير حذف كنيد

HKEY-LOCAL MACHIN\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENT VERSION\RUN

۴.از TASKMANGER  برنامه EXPLORER را متوقف كنيد

۵. فايل SHIMGAPI.DLL را از\SYSTEM32\ پاك كنيد

۶.سيستم را مجدد راه اندازی كنيد

۷.مباركه! ويروس پاك شد.