سیستم رنگها در ویندوز

در محیط ویندوز یک پیکسل ترکیبی از رنگهای قرمزوسبزوآبی می باشد.  کاربران و یا GDI برای مشخص کردن میزان شدت رنگ pixel یک ترکیبی از رنگهای RGB را به صورت چهار بایتی استفاده می کنند. 3 بایت کم ارزش مقدار RGB به ترتیب میزان رنگهای قرمزو سبزوآبی است و بایت چهارم برابر صفر است . (پیکسل یک طیف 256*256*256 حالتی را می تواند به خود بگیرد) .برنامه ها نیز برای سیستم رنگ از متغیر چهار بایتی استفاده می کنند. مثلا" در vc (ویژوال c) از coloref و در VB(ویژوال بیسیک) از long و در Delphi از Tcolor استفاده می کنند. نوع داده unsign int دو بایتی و از 65000..1 است.

متغیر R که همان قرمز است : 255..0   

متغیرG  که همان سبز است  : 255..0

متغیرB  که همان آبی است   : 255..0

 

 

 

 


مثال: تکه برنامه زیر مقدار RGB را از یک متغیر نوع color بدست می آورد:

 

Tcolor  Cr;     char   R,G,B;

.

.

R=round(cr/1) & $0000ff);

G=round(cr/$100) & $0000ff);

B=round(cr/$1000) & $0000ff);

مثال: تکه برنامه زیر تبدیل سه متغیر RGB به متغیر نوع رنگ را نشان میدهد .

 

Tcolor Cr ;   

char   R,G,B ;

   .

   .

Cr=B*$1000+G*100+R ;