سلام

یکسالی میشه چیزی رو ننوشتم

علتش هم نداشتن وقته

میدونم وقت رو همه بهونه میکنیم : وقت ندارم ، سرم شلوغه ، کار دارم و...

اینو نوشتم که بگم  نوشتن رو  کنار نگذاشتم.