روزهایی از عمرم در IT

نوشته هایی از من!

مرداد 97
1 پست
آبان 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
3 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
2 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
4 پست
مرداد 87
1 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
5 پست
اسفند 82
10 پست
بهمن 82
13 پست
دی 82
1 پست
کامپیوتر
35 پست
موبایل
3 پست
اجتماعی
19 پست
خودرو
1 پست