آموزش کامل نصب PHP بر روی Windows

نصب PHP 4 روی IIS به صورت CGI

فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به c:\php\extensions تغییر دهید و سپس متغیر cgi.force_redirect را پیدا کرده، ";" جلوی آن را حذف کنید و مقدار آن را برابر با صفر قرار دهید.

فایل php.ini-recommended را به php.ini تغییر نام داده و در شاخهء ویندوز خود بریزید.

در IIS خود به برگهء Home Directory رفته و سپس روی دکمهء configuration کلیک کنید. در قسمت App Mapping مقادیر زیر را وارد کنید:

 Executable : C:phpphp.exe

Extension : .php

 سرور را دوباره راه اندازی کنید. 

نصب PHP 5 روی IIS به صورت CGI

فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به c:\php\ext تغییر دهید، سپس علامت ";" را از جلوی خط extension=php_mysql.dll بردارید و سپس متغیر cgi.force_redirect را پیدا کرده، ";" جلوی آن را حذف کنید و مقدار آن را برابر با صفر قرار دهید.

فایل libmysql.dll که در شاخهء c:\php وجود دارد را در شاخهء ویندوز خود کپی کنید.

فایل php.ini-recommended را به php.ini تغییر نام داده و در شاخهء ویندوز خود بریزید.

 

در IIS خود به برگهء Home Directory رفته و سپس روی دکمهء configuration کلیک کنید. در قسمت App Mapping مقادیر زیر را وارد کنید:

 Executable : C:phpphp-cgi.exe

Extension : .php

  سرور را دوباره راه اندازی کنید.

 نصب PHP 4 روی IIS به صورت ISAPI

فایل‌هاى c:\php\php4ts.dll و c:\php\sapi\php4isapi.dll و c:\php\dlls\*.dll را در شاخه system ویندوز خود ذخیره کنید.

فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به c:\php\extensions تغییر دهید و سپس متغیر cgi.force_redirect را پیدا کرده، ";" جلوی آن را حذف کنید و مقدار آن را برابر با صفر قرار دهید.

فایل php.ini-recommended را به php.ini تغییر نام داده و در شاخهء ویندوز خود بریزید.

 در IIS خود به برگهء Home Directory رفته و سپس روی دکمهء configuration کلیک کنید. در قسمت App Mapping مقادیر زیر را وارد کنید:

 

Executable : C:{WIN_DIR}systemphp4isapi.dll

Extension : .php

 سپس به برگهء ISAPI رفته و مقادیر زیر را وارد کنید: 

Filter Name : php

Executable : C:{WIN_DIR}systemphp4isapi.dll

 

سرور را دوباره راه اندازی کنید.

 نصب PHP 5 روی IIS به صورت ISAPI

فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به c:\php\ext تغییر دهید، سپس علامت ";" را از جلوی خط extension=php_mysql.dll بردارید و سپس متغیر cgi.force_redirect را پیدا کرده، ";" جلوی آن را حذف کنید و مقدار آن را برابر با صفر قرار دهید.

فایل php.ini-recommended را به php.ini تغییر نام داده و در شاخهء ویندوز خود بریزید.

فایل های php5isapi.dll و php5ts.dll که در شاخهء c:\php وجود دارد را در شاخهء system ویندوز خود کپی کنید.

فایل libmysql.dll که در شاخهء c:\php وجود دارد را در شاخهء ویندوز خود کپی کنید.

 

در IIS خود به برگهء Home Directory رفته و سپس روی دکمهء configuration کلیک کنید. در قسمت App Mapping مقادیر زیر را وارد کنید:

 Executable : C:{WIN_DIR}systemphp5isapi.dll

Extension : .php

 سپس به برگهء ISAPI رفته و مقادیر زیر را وارد کنید: 

Filter Name : php

Executable : C:{WIN_DIR}systemphp5isapi.dll

 سرور را دوباره راه اندازی کنید.

 نصب PHP 4 روی Apache به صورت CGI

فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به c:\php\extensions تغییر بدهید و سپس نام فایل را به php.ini تغییر داده و به شاخهء نصب Apache منتقل کنید.

در شاخه ‌ای که Apache را نصب کرده‌اید، زیرشاخه‌ای به نام \conf وجود دارد که در آن می‌ توانید فایل httpd.conf که مربوط به پیکربندی این برنامه است را بیابید. با یک notepad می‌ توانید این پرونده را باز کرده و تغییرات زیر را اعمال کنید.

در بخشی که ScriptAlias ها معرفی شده‌اند، سطر زیر را وارد می‌کنیم:

 criptAlias /php/ "c:/php/"

 به قسمت AddType application رفته و سطر زیر را می نویسیم:

 AddType application/x-httpd-php .php

 در بخش Action application هم این خط اضافه می ‌شود:

 Action application/x-httpd-php "/php/php.exe"

 در جلوی مقدار DirectoryIndex مقادیر دلخواه برای index شدن رو قرار می دهیم، خط شما چیزی مشابه زیر خواهد شد:

 DirectoryIndex index.html index.htm index.html.var index.php

 سرور را دوباره راه اندازی کنید.

 نصب PHP 5 روی Apache به صورت CGI

فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به c:\php\ext تغییر بدهید، سپس علامت ";" را از جلوی خط extension=php_mysql.dll بردارید و نام فایل را به php.ini تغییر داده و به شاخهء نصب Apache منتقل کنید.

فایل libmysql.dll که در شاخهء c:\php وجود دارد را در شاخهء ویندوز خود کپی کنید.

 در شاخه ‌ای که Apache را نصب کرده‌اید، زیرشاخه‌ای به نام \conf وجود دارد که در آن می‌ توانید فایل httpd.conf که مربوط به پیکربندی این برنامه است را بیابید. با یک notepad می‌ توانید این پرونده را باز کرده و تغییرات زیر را اعمال کنید.

در بخشی که ScriptAlias ها معرفی شده‌اند، سطر زیر را وارد می‌کنیم:

  ScriptAlias /php/ "c:/php/"

 به قسمت AddType application رفته و سطر زیر را می نویسیم:

 AddType application/x-httpd-php .php

 در بخش Action application هم این خط اضافه می ‌شود:

 Action application/x-httpd-php "/php/php-cgi.exe"

 در جلوی مقدار DirectoryIndex مقادیر دلخواه برای index شدن رو قرار می دهیم، خط شما چیزی مشابه زیر خواهد شد:

  DirectoryIndex index.html index.htm index.html.var index.php

  سرور را دوباره راه اندازی کنید.

 نصب PHP 4 روی Apache2 به صورت Module

فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به c:\php\extensions تغییر بدهید و سپس نام فایل را به php.ini تغییر داده و به شاخهء نصب Apache منتقل کنید.

فایل‌هاى c:\php\php4ts.dll و c:\php\sapi\php4isapi.dll را در شاخه modules در شاخهء نصب Apache ذخیره کنید.

در شاخه ‌ای که Apache را نصب کرده‌اید، زیرشاخه‌ای به نام \conf وجود دارد که در آن می‌ توانید فایل httpd.conf که مربوط به پیکربندی این برنامه است را بیابید. با یک notepad می‌ توانید این پرونده را باز کرده و تغییرات زیر را اعمال کنید.

 

در بخشی که LoadModule ها معرفی شده‌اند، سطر زیر را وارد می‌کنیم:

 LoadModule php4_module modules/php4apache2.dll

 به قسمت AddType application رفته و سطر زیر را می نویسیم:

 AddType application/x-httpd-php .php

 در جلوی مقدار DirectoryIndex مقادیر دلخواه برای index شدن رو قرار می دهیم، خط شما چیزی مشابه زیر خواهد شد:

 DirectoryIndex index.html index.htm index.html.var index.php

 سرور را دوباره راه اندازی کنید.

 نصب PHP 5 روی Apache2 به صورت Module

فایل php.ini-recommended را باز کرده، extension_dir را جستجو کنید و مقدار جلوی آن را به c:\php\ext تغییر بدهید و سپس نام فایل را به php.ini تغییر داده و به شاخهء نصب Apache منتقل کنید.

فایل‌هاى c:\php\php5ts.dll و c:\php\php5isapi.dll را در شاخه modules در شاخهء نصب Apache ذخیره کنید.

در شاخه ‌ای که Apache را نصب کرده‌اید، زیرشاخه‌ای به نام \conf وجود دارد که در آن می‌ توانید فایل httpd.conf که مربوط به پیکربندی این برنامه است را بیابید. با یک notepad می‌ توانید این پرونده را باز کرده و تغییرات زیر را اعمال کنید.

 در بخشی که LoadModule ها معرفی شده‌اند، سطر زیر را وارد می‌کنیم:

 LoadModule php5_module modules/php5apache2.dll

 به قسمت AddType application رفته و سطر زیر را می نویسیم:

 AddType application/x-httpd-php .php

در جلوی مقدار DirectoryIndex مقادیر دلخواه برای index شدن رو قرار می دهیم، خط شما چیزی مشابه زیر خواهد شد:

 DirectoryIndex index.html index.htm index.html.var index.php

 سرور را دوباره راه اندازی کنید.

 پانویس:

1- توصیهء اکید من در این زمان، استفاده از "نصب PHP 5 روی Apache2 به صورت Module" می باشد.

2- Apache را می توانید از سایت رسمی این نرم افزار به آدرس http://httpd.apache.org دریافت کنید.

3- تمامی نصب ها مخصوص ویندوز می باشند.

4- احتمال وجود اشکال یا نقص در توضیحات وجود دارد.

5- دخل و تصرف در این مطلب وانتشار آن، مجاز نمی باشد. (انتشار بدون هیچگونه تصرفی مجاز است)

6- احتمال تکمیل شدن این مقاله وجود دارد، آخرین نسخه را می توانید از سایت http://www.iranphp.net دریافت کنید.

منبع: http://www.iranphp.net

/ 1 نظر / 267 بازدید
حامد

واقعا بعضی زیبایی ها هستن که قابل وصف نیستن عبارات و کلماتی که شما به کار بردین از همین زیبایی هاست.تبریک خیلی زیباست.راستی سلام دوست عزیز به من هم سری بزن نظر یادت نره. واسه لینک کردن هم خبرم کن