استانداردهای کابل شبکه

کاربریترین این استانداردها عبارتند از:

A-86 TIA/EIA-5 : برای کابل داده ای – صوتی و ویدئویی در ساختمان تجاری
TIA/EIA-56q: برای نواحی و مسیر هایی که دارای رسانه های مخابراتی در یک ساختمان هستند.
TIA/EIA-606: برای طراحی و مدیریت زیر ساختار ارتباطات مخابراتی
TIA/EIA-607: برای نیاز های نصب در زمین و محکم سازی تجهیزات و کابل کشی مخابرات.

این استاندارد ها قوانین و محدودیت هایی برای هر قسمت از ارتباطات تلفنی و ساختار های شبکه ای در یک ساختمان تعریف می کنند. استاندارد ها این زیر ساخت را به یک سری مناطق و انواع سیم کشی تعریف شده در درون یک ساختمان تقسیم می کنند. این تعاریف عبارتند از:

امکانات ورودی: سرویسهای مخابراتی و یا اسکلت بندی کمپ وارد ساختمان می شود.

اتصالات عرضی اصلی: امکانات مرزی درون یک ساختمان که تمام اتاق های تجهیزات از طریق سیم کشی اسکلت بندی به آن متصل می شوند. همچنین ممکن است یک اتصال عرضی اصلی برای یک فضای باز وجود داشته باشد که تمام اتصالات عرضی را مرتبط سازد.

سیم کشی اسکلت بندی: این سیم کشی سریع است و داغرای وظیفه سنگینی ست که معمو لا به طور عمودی از اتصالات عرضی اصلی به اتاق های تجهیزات در یک ساختمان یا بین اتصالات عرضی اصلی در فضای باز وصل می شود.

اتاق های تجهیزات: محل هایی که در هر اتاق ساختمان تععین شده تا اتصالات بین سیم کشی اسکلت بندی ( که به اتصالات عرضی اصلی کشیده شده است ) و سیم کشی افقی ( که به سمت اتاق های ارتباطات تلفنی کشیده شده است) را برقرار می کند.

سیم کشی افقی: مرحله دوم سیم کشی معمولا از طریق سقف و اتاق های تجهیزات به اتاق های ارتبا طات تلفنی می باشد که به خو بی مر حله سوم سیم کشیست که در عرض یک سقف و پایین دیوار از اتاق های ارتباط تلفنی به خروجی دیوار کشیده می شود.

اتاق های ارتباط تلفنی: محل هایی که در چندین اتاق از یک ساختمان تعیین شده است که گروه ها و اداره های مجاور را سرویس دهی می کنند و ارتباطی بین سیم کشی افقی اتاق های تجهیزات و سیم کشی افقی خروجی منفرد دیوار برقرار می کند.

سیم کشی محیط کار: قطعات خارجی (نه در دیوار یا سقف) و سیم کشی که یک ارتباط بین آخرین سیم کشی افقی در خروجی دیوار و کامپیو تر یا قطعات دیگر متصل شده به شبکه را بر قرار می کند.

حال با تو ضیحات ارائه شده هر یک از شما چنین تصور می کنید که اتاق کار شما در اداره و یا منزل بایستی تجمعی حجیم از کابلها و یا سیم های متفاوت باشد .حال آنکه امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی عرصه وسیعی از انواع سیم ها و کابلها که هر یک قابلیت های متفاوت و هم زمان را دارا هستند این تفکر را کم رنگ تر می سازد.

کابلهای مسی و کاربرد آنان

1 – کابل ژله فیلد خاکی (BFC) : این نوع کابل در شبکه های مخابراتی برای کابل مشترکین به صورت مستقیم در زیر خاک استفاده و در این شرکت از 10 زوج تا 1800 زوج تولید می شود.

2 – کابل ژله فیلد کانالی (CFC) : در شبکه های تلفنی به منظور کابل مشترکین از این نوع کابل استفاده می شود که برای نصب در کانال مناسب بوده و از 100 زوج تا 2400 زوج تولید می گردد.

3 – کابل ایرکور کانالی (CUC) : این نوع کابل بین مراکز مخابراتی و از مراکزمخابراتی تا کافو مورد بهره برداری قرار می گیرد. ضمنآ مناسب نصب در کانال بوده و از 600 زوج تا 2400 زوج تولید می شود.

4 – کابل هوایی مهاردار (SSC) : در شبکه های محلی و روستایی بصورت نصب بر روی تیرهای نگهدارنده استفاده می گردد.

5 – کابل هوایی ساده (AC) : حهت اتصال مشترک به نقاط توزیع بکار میرود.

6 – دوبل هوایی مهاردار (DW) : این کابل مشترک را به پست متصل می کند.

 / 0 نظر / 22 بازدید