# کامپیوتر

برنامه نویسی سیستمی - قسمت چهارم

Procedure   MsgThread; Var    Result       : integer;         MyMsg      :TMsg; Begin Do   Result:=GetMessage (^ MyMsg,nil,0,0); If (Result<>0) and (Result<>1- ) then Begin                                                             TranslateMessage(^ MyMsg); DisPatchMessage(^MyMsg); End;                                                                                        While (Result<>0); End  در برنامه فوق: MyMsg -1 ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 37 بازدید